•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

 • Veiligheidsbeleid

  Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Wij hebben als vereniging een gedragscode opgesteld, om kwetsbare deelnemers - zoals minderjarige
kinderen - te beschermen.
Deze gedragscode geldt voor alle docenten en medewerkers.

 1. De docent / begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer
  zich veilig kan voelen.
 2. De docent / begeleider gaat zo om met de deelnemer dat zijn/haar waardigheid niet wordt
  aangetast.
 3. De docent / begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel
  noodzakelijk is.
 4. De docent / begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
  opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider
  en de deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
  seksueel misbruik.
 5. De docent / begeleider raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar
  redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De docent / begeleider gaat tijdens optreden, festivals, kampen en andere activiteiten met respect
  om met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten,
  omkleedruimten, douches etc.
 7. De docent / begeleider beschermt de deelnemer naar vermogen tegen vormen van
  ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode
  door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de docent / begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
  gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan
  melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De docent / begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
  bepaald gedrag zal de docent / begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig
  daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 11. Docenten zijn verplicht een VOG te overleggen.

 

Gedragscode voor leden/cursisten:

 1. Er wordt op een respectvolle manier met elkaar omgegaan
 2. Elke vorm van agressief gedrag, waaronder schreeuwen, slaan of pesten, wordt niet getolereerd
 3. Een ieder onthoudt zich van elke vorm van ongewenste seksuele benadering en misbruik ten
  opzichte van de ander.

 

Procedure

 1. Neem contact op met vertrouwenspersoon van Phoenix. Dit kan per mail:
  vertrouwenspersoon@phoenix-apeldoorn.nl. Voor overige contactgegevens verwijzen wij naar het
  besloten gedeelte van de website.
 2. De vertrouwenspersoon hoort het verhaal aan, biedt luisterend oor, denkt mee.
 3. De vertrouwenspersoon onderneemt passende actie.
 4. De anonimiteit van de melder blijft gewaarborgd.