•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

  • Word lid van Phoenix

    Word lid van Phoenix

Aanmeldingsformulier Phoenix

Aanmeldingsformulier tijdelijk niet beschikbaar

In verband met een storing is het aanmeldingsformulier nu niet beschikbaar. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt om de storing te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.

 

Wilt u lid worden van Phoenix neem dan contact op via leden@phoenix-apeldoorn.nl.

Wij sturen u vervolgens in een mail door welke gegevens wij nodig hebben voor het lidmaarschap.

(Indien van toepassing)
Voor nieuwe leden is eenmalig inschrijfgeld van € 7,50 verschuldigd. Dit bedrag staat op de eerste factuur.

De bankrekeningnummers van Phoenix zijn:
• NL 07 INGB 0003 0105 80
• NL 08 RABO 0103 1579 56

Incassoregeling

Phoenix kent een incassoregeling. Dit houdt in dat Phoenix de verschuldigde contributie en eventueel inschrijfgeld van uw rekening mag afschrijven. Dit mag Phoenix pas doen als u ons daartoe machtigt. Dit kan met het inschrijfformulier of het mutatieformulier.

Indien u met een afschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag tot 13 maanden na de datum waarop het bedrag is afgeschreven laten terugboeken door uw bank. Neem hierover contact op met uw bank. Indien, om wat voor reden de incasso niet mogelijk is, dan krijgt u hiervan bericht van de penningmeester. U dient de verschuldigde contributie dan binnen 14 dagen zelf over te maken op één van de bankrekeningnummers van Phoenix. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging.

Kortingsregeling Contributie

Gezinskorting

Als uit één gezin meerdere leden dansen, kunnen zij in aanmerking komen voor een korting op de contributie. Hierbij gelden de volgende regels:

  1. Alle gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen
  2. De korting geldt vanaf het derde lid
  3. Het derde (en volgend) lid krijgt 25% korting, korting wordt gegeven over het contributiebedrag van de laagste groep(-en)5. Op inschrijfgelden wordt geen korting verleend.


Bijzondere omstandigheden

Bij lange afwezigheid bij ziekte of zwangerschap kan, in overleg met de penningmeester, een aparte regeling worden getroffen. De contributie kan tijdelijk worden verlaagd naar € 20,00 per seizoen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De te verwachten verlenging betreft minimaal 3 maanden 
  • Het verzoek dient vooraf te worden ingediend

Beëindiging Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden per 1 februari of per 1 september van het seizoen. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie van contributie.

Opzeggingen, adreswijzigingen en dergelijke, dienen per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie:
Nel Brouwer E: leden@phoenix-apeldoorn.nl

Vragen over contributie

Voor contributieaangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester:
E: penningmeester@phoenix-apeldoorn.nl