•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Phoenix Apeldoorn. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

1. Inschrijving:

 • De inschrijving is pas geldig als het inschrijfformulier is ingeleverd.
 • Inschrijving geldt tot wederopzegging.
 • Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

2. Opzegging:

 • Er kan alleen schriftelijk opgezegd worden bij de ledenadministratie
  per mail : leden@phoenix-apeldoorn.nl
  of per post: Nel Brouwer, Fabianusstraat 4, 7331 MB Apeldoorn
 • Opzeggen kan alleen per 1 februari of per 1 september.

3. Wijzigingen persoonsgegevens:

 • Deze graag zo spoedig mogelijk schriftelijk per mail of post doorgeven aan de ledenadministratie. Zie adresgegevens punt 2.

4. Lessen:

 • Het seizoen loopt van begin september t/m half juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
 • In de maanden juli en augustus is er géén les.
 • De docent kan besluiten een leerling de toegang tot de les te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag

5. Contributie:

 • De contributie geldt voor 10 maanden en wordt bij machtiging rond 1 oktober,1 december, 1 maart en 1 mei afgeschreven.
 • Bij betaling via factuur, dient u na ontvangst van de factuur, binnen 30 dagen het geld over te maken.
 • Afhankelijk van de startdatum, wordt het lesgeld verrekend en bij het eerstvolgende factuur/incassomoment extra gefactureerd/geïncasseerd.
 • Bij inschrijving is eenmalig inschrijfgeld van € 7,50 verschuldigd.
 • Afwezigheid van een Phoenixlid betekent geen teruggave/verrekening van het lesgeld.
  Bij lange afwezigheid zoals ziekte of zwangerschap kan, in overleg met de penningmeester, een aparte regeling worden getroffen.
  De contributie kan tijdelijk verlaagd worden naar € 20,00 per seizoen (september t/m juni). De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn:
 • De te verwachten contributieverlaging betreft minimaal 3 maanden
 • Achteraf stopzetten van contributie is niet mogelijk.
 • Voor een 3e lid van het gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 25 % op de contributie, de korting geldt voor het laagste lesgeldbedrag. Het vierde en volgende gezinslid krijgt ieder een korting van 50%.

6. Eigendommen Phoenix

 • Kleding, zangmappen en andere artikelen die door Phoenix aan de leden ter beschikking worden gesteld, dienen bij beëindiging van het lidmaatschap aan de leiding terug gegeven te worden.

7. Aansprakelijkheid:

 • Phoenix Apeldoorn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die Phoenixleden maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen.